Tăng View Short Video - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Youtube Short View là dành cho Video ngắn dưới 60 giây.


  • Nguồn View từ Đề Xuất


  • Phù hợp với đẩy đề xuất Trailler, Intro, ...


  • Tài nguyên nguồn view này có hẹn nên tốc độ chỉ max 5-10K/Ngày


  • Loại View này có thể kèm theo Like, Comment, Share, ...