Tăng View Propose Youtube - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • View Đề Xuất là nguồn view hiện trong Analytic View susgested hoặc recommend


  • Youtube hiện là nguồn view được đề xuất.


  • Loại View này thường sẽ có thêm likes, Comments và thời gian xem cao.


  • View đề xuất có thể tăng tỉ lệ lên đề xuất video lên.


  • Loại View này phù hợp với KOL, Người nổi tiếng, Bán Hàng, ...