Tăng Follow Twitter - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Đã cập nhật Server VIP - Mọi người nên dùng để có chất lượng cao nhất  • SV VIP 4 ít tụt nhất, tỉ lệ tụt chỉ 2-3% (nên dùng)


  • Bảo hành theo đúng ghi chú trên Server


  • Không nên cài nhiều đơn cho 1 ID trong cùng 1 thời điểm, phải đợi đơn cùng ID đó chạy xong


  • Đặt link trang cá nhân.


  • Chất lượng Follow cao