Tăng Comment TW - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý: 📌️

  • Mỗi dòng là 1 comment
  • Không dùng mention "@" trong nội dung comment
  • Nên sử dụng tiếng anh
  • Comment là người nước ngoài