Tăng Mắt Live Stream VIP - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:

  • BẮT ĐẦU LÊN VIEW DẦN TRONG 10-15 phút.
  • Nếu đơn có vấn đề hãy chụp ảnh màn hình live và gửi cho fanpage kèm số ID đơn hàng.
  • Nếu qua quá trình live bạn không chụp lại hoặc báo lỗi, chúng tôi không kiểm tra được và KBH.
  • Phải mở luồng trực tiếp - Tài khoản mở công khai
  • Không bảo hành.
  • Không đặt đơn hàng thứ hai trên cùng một liên kết cho đến khi đơn hàng của bạn được hoàn thành trong hệ thống.
  • Bắt buộc dán Link Video Live
  • Định Link mẫu: https://www.tiktok.com/@username/live
  • SV VIP và SVIP: Khác nhau ở tốc độ lên và ổn định số mắt hơn, duy trì 80 - 120% số mắt đặt.