Tăng Channel Telegram - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý:


  • Tất cả Server hãy điền link Channel/Group.


  • Toàn bộ là View và Member ngoại.


  • Tốc độ Post View và Buff Member từ 30 - 50K/Ngày.


  • Không bảo hành.


  • Bắt đầu sau 1-30 phút.