Tăng Share Profile - Tạo đơn hàng


Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Hoạt động
Tổng Thanh Toán: 0 - 0 = 0 Coin

Bạn đã được chiết khấu 0 % giảm giá 0 Coin cho đơn hàng.

Chú Ý: 📌️


  • Hệ thống không xử lí cho những cá nhân tăng share nhưng cố tình không mở công khai.


  • Không được mua 2 đơn hàng 1 lúc cho cùng 1 ID.


  • Các đơn hàng sẽ hoạt động từ 10 - 30p kể từ khi order.


  • Phí hủy đơn hàng tối đa 5,000 mCoin.