HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP API


Click Vào đây để lấy Token

Thông tin chung
const baseAddress = "http://my.forlike.pro"; const token = "<Token tài khoản>"; const config = { headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'fltoken': token }, }
1. Lấy danh sách dịch vụ
axios.get(`${baseAddress}/api/v1/service`,config);
2. Lấy danh sách gói dịch vụ
// lấy urlservice từ api dach sách dịch vụ const urlservice = "tang-follow-facebook"; axios.get(`${baseAddress}/api/v1/pack/url/${urlservice}`,config);
3. Đặt đơn hàng
// Đặt đơn hàng với các tham số nếu có. const dataPost = { "reaction": "like", "quantity": 50, "uid": "Link đặt hàng", "pack": "624347244119e1780b99c5bf" } axios.post(`${baseAddress}/api/v1/order/orderseeding`, dataPost ,config);
4. Kiểm tra đơn hàng
//mã Danh sách đơn hàng. const ids="J9QZ3YR2,J9QZ3YR3,J9QZ3YR4"; axios.get(`${baseAddress}/api/v1/order/orderseeding/check?ids=${ids}`,config);
5. Kiểm tra thông tin tài khoản
axios.get(`${baseAddress}/api/v1/user/me`,config);

CHỈNH SỬA THÔNG TIN